^ Do Góry

 


 

Projekt "Szkoły Kreatywnych Umysłów"

       Niepubliczna Szkoła Podstawowa znalazła się w gronie 48 szkół z całej Polski, (tylko 3 z województwa opolskiego) które zostały wybrane do realizacji Projektu Szkoły Kreatywnych Umysłów, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 W ramach projektu szkoła wyposażona została w specjalnie dobrane środki dydaktyczne i sprzęt IT o wartości 20.000 tyś zł.( tablica multimedialna, laptop, projektor). Stworzona została pracowni sanlukańska, której nazwa wywodzi się włoskiej Accademia di San Luca, która jako pierwsza w świecie w XVI w. zastosowała metodę projektu. Potrzeba posługiwania się nią w dydaktyce edukacji wczesnoszkolnej wynika wprost z podstawy programowej, a specjalnie dobrany sprzęt IT i pomoce dydaktyczne pozwolą uczniom "doświadczać, eksperymentować" zgodnie z założeniami projektu.

Uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawcą Zofią Rychlik realizować będą 3 innowacyjne programy w których systemowo wspiera się twórcze myślenie oraz  kreatywność dzieci::

 1. Program edukacji wczesnoszkolnej „Szkoła kreatywnych umysłów” - program główny.
 2. Program zajęć pozalekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej z zakresu przezwyciężania trudności w uczeniu się uczniów.
 3. Program zajęć pozalekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej rozwijających uzdolnienia uczniów „Młodzi kreatorzy przyszłości”.

Projekt  „Szkoły kreatywnych umysłów” odpowiada na wyzwania stojące przed współczesną edukacją dotyczące, m.in. kształtowania:

 • kompetencji kluczowych
 • myślenia matematycznego
 • umiejętności rozumowania  przyrodniczego
 • postaw twórczych i badawczych
 • umiejętności uczenia się oraz uczenia się przez całe życie
 • postaw kreatywnych, innowacyjnych i przedsiębiorczych.

Programy te dodatkowo zostały wzbogacone o zagadnienia, które mają na celu przygotowanie uczniów do funkcjonowania w szybko zmieniającej rzeczywistości, tj.: 

- edukacja ekonomiczna, m.in.: gospodarowanie pieniędzmi, planowanie wydatków, poznanie sposobów oszczędzania, zaznajomienie uczniów  z kontem bankowym, kartą bankomatową,

- edukacji przedsiębiorcza w zakresie  kształtowania postaw przedsiębiorczych na bazie założonej przez dzieci firmy.

W programach uwzględniono przede wszystkim:

 • inne spojrzenie na możliwości rozwojowe dziecka i jego szanse edukacyjne
 • spojrzenie na dziecko w sposób nieoceniający
 • inna niż tradycyjna wizja szkoły
 • inna wizja człowieka dorosłego.

Wspierając rozwój dziecka powinniśmy bazować na głównych założeniach teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera:

 • Każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji w różnym stopniu rozwinięte
 • Tworzą  one niepowtarzalny „profil inteligencji”, który podlega zmianom
 • Wszystkie inteligencje wzajemnie ze sobą współpracują
 • Każdą inteligencję można rozwijać  „słabsze” inteligencje można rozwijać poprzez „mocniejsze”

Rozwojowi inteligencji sprzyja właściwie zorganizowane środowisko domowe

Równoprawne inteligencje wg Howarda Gardnera to:

§Językowa /lingwistyczna /

§Ruchowa /cielesno – kinestetyczna/

§Matematyczno – logiczna

§Wizualno – przestrzenna

§Przyrodnicza /naturalistyczna/

§Muzyczna 

§Interpersonalna

§Intrapersonalna /autorefleksyjna/

§Egzystencjalna

Kiedy  uda się określić co jest mocną, a co słabą stroną dziecka, można  zdobytą wiedzę wykorzystywać.

1. Można budować wysoką samoocenę dziecka, które z jednej strony uświadamia sobie, że  w jakiejś dziedzinie nie najlepiej sobie radzi, ale za to np. szybko uczy się słówek w języku angielskim, pięknie maluje, buduje wspaniałe konstrukcje, czy też błyskawicznie zapamiętuje rytmy, które usłyszy.

2. Dziecko przekonuje się, że słabe strony można rozwijać, wykorzystując mocne.

3. Trzeba wspierać i rozwijać zdolności, aby dziecko odnosiło sukcesy w dziedzinach, które go interesują.

W Programach uwzględniono założenia TRIZ Pedagogiki, znajdując w niej:

• sposoby rozwijania kreatywności,

wdrażania uczniów do poszukiwania niestandardowych rozwiązań, łamania schematów,

• projektowania innowacyjnych rozwiązań.

Dziś już wiadomo na pewno, że wszystkie dzieci są wyposażone w pewien potencjał twórczy i że to właśnie od naszej zewnętrznej stymulacji zależy poziom rozwoju twórczego dziecka.

Podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych preferowane będą  aktywizujące formy i metody pracy, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu. Aktywności uczniów sprzyjać będą ciekawe i atrakcyjne środki dydaktyczne.  Sprzyjać będą kształtowaniu postaw badawczych, rozbudzaniu dociekliwości poznawczej poprzez eksperymentowanie, poszukiwanie, odkrywanie, doświadczanie, przeżywanie.

Rola rodziców w projekcie:

 1. Wspierać dzieci w ich rozwoju.
 2. Motywować do działania.
 3. Stawiać wymagania na miarę ich możliwości.
 4. Często chwalić je za wysiłek i cieszyć się
  z najmniejszego osiągnięcia, postępu.
 5. Nie dawać gotowych wzorów do naśladowania.
 6. Szanować pracę dziecka.
 7. Stwarzać sytuację, w której uczenie się jest naturalną potrzebą, a nie czymś, co potrzeba czynić z przymusu.

 

Zdaniem Philipa Georga Zimbardo: 

 

„Zdolności twórcze można rozwijać. Dziecko może uczyć się twórczości, podobnie jak uczy się czytania, pisania czy arytmetyki”.

 

Więcej informacji na ten temat: http://www.kreatywneumysly.pl/

 

 

Nasza sala sanlukańska

 

Z.R.

Opublikowano: 13.10.2013 r.


A tak pracują pierwszoklasiści


Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.